Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam xây dựng Nghị quyết liên tịch về việc thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2022

Thứ năm - 10/02/2022 20:04 504 0
Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Tập đoàn về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác AT-VSLĐ và mục tiêu của Tập đoàn trong năm 2022. Ngày 27 tháng 01 năm 2022, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và Đoàn Thanh niên Tập đoàn, Đoàn Thanh niên Than Quảng Ninh thống nhất ban hành Nghị quyết liên tịch triển khai công tác AT-VSLĐ năm 2022.
Ảnh minh họa - Cẩm Nhung (ST)
Ảnh minh họa - Cẩm Nhung (ST)
      Mục tiêu, phát động phong trào thi đua thực hiện công tác AT-VSLĐ trong cán bộ, công nhân lao động (NLĐ), đặc biệt là lực lượng lao động trẻ; nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, văn hóa thực hiện công tác AT-VSLĐ; thực hiện mục tiêu: An toàn - Phát triển - Hiệu quả; Không để xảy ra các vụ tai nạn, sự cố mang tính chất thảm họa; giảm thiểu số vụ tai nạn lao động và sự cố do chủ quan gây nên; giảm số vụ sự cổ loại 1, tai nạn lao động chết người so với năm 2021. Tiếp tục cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho người lao động; giải quyết đúng, đủ chế độ cho NLĐ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

      Theo đó, đối với Chuyên môn: TKV kiện toàn Hội đồng AT-VSLĐ, phân công nhiệm vụ, định kỳ (sáu tháng, cả năm) kiểm điểm trách nhiệm từng thành viên. Xây dựng kế hoạch: AT-VSLĐ, PCCC, ƯCSC-TKCN, PCMB, xây dựng hệ thống quản lý rủi ro sát với đặc thù của đơn vị.

      Triển khai thực hiện các mục tiêu, biện pháp đảm bảo ATLĐ năm 2022 của Tổng Giám đốc Tập đoàn. Phát động thực hiện Tháng hành động về AT-VSLĐ năm 2022 theo Kế hoạch của Ban chỉ đạo TW về triển khai Tháng hành động về AT-VSLĐ năm 2022.

      Khám sức khoẻ định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp theo quy định; tổ chức phân loại sức khỏe cho các đối tượng lao động, bố trí công việc phù hợp. Định kỳ đo, kiếm tra các yếu tố có hại trong môi trường lao động (lưu ý lấy mẫu thời điểm vị trí đang làm việc, các yếu tố có hại ở mức cao nhất để tránh vướng mắc khi giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp cho người lao động), công khai kết quả và biện pháp xử lý, khắc phục vị trí có mẫu vượt quá tiêu chuẩn, chậm nhất trong tháng 10/2022 phải có kết quả đo môi trường.

      Giải quyết đúng, đủ chế độ cho người lao động khi bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, mắc bệnh nghề nghiệp theo đúng quy định; thông tin, rút kinh nghiệm kịp thời các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng trong TKV.

      Tiếp tục đầu tư áp dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa trong sản xuất và quản lý. Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất trong lĩnh vực an toàn lao động và cải thiện điều kiện làm việc.

      Tổ chức huấn luyện AT-VSLĐ theo quy định, gắn với công tác phòng chổng dịch bệnh; hàng tháng phân loại chất lượng ATV để trả phụ cấp theo quy định. Phổi hợp với tổ chức công đoàn kịp thời kiện toàn mạng lưới ATVSV; tổ chức Hội thi CCM chuyên nghiệp.

      Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết liên tịch năm 2022 theo định kỳ 6 tháng và cả năm.

      Khai báo, thống kê, điều tra các vụ tai nạn lao động xảy ra theo đúng quy định của Nhà nước và Luật AT-VSLĐ; xác định nguyên nhân, biện pháp phòng ngừa TNLĐ tái diễn và xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có lỗi.

      Tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức và văn hóa ứng xử của cán bộ, công nhân lao động; xây dựng văn hóa an toàn.

      Đối với tổ chức Công đoàn: Tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm AT-VSLĐ, cải thiện điều kiện làm việc. Phối hợp giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, triển khai công tác phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19.

      Tuyền truyền, vận động người lao động, người sử dụng lao động thực hiện tốt các quy định của pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, biện pháp đảm bảo AT-VSLĐ tại nơi làm việc; chấp hành nghiêm nội quy, kỷ luật lao động, rèn luyện tác phong công nghiệp, tự chủ an toàn. Phối hợp tổ chức tập huấn, huấn luyện AT-VSLĐ cho cán bộ công đoàn và người lao động.

      Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác AT-VSLĐ năm 2022, phát động phong trào thi đua, đảm nhận các công trình đảm bảo AT-VSLĐ, cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ. Phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về AT-VSLĐ năm 2022; Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác AT-VSLĐ - Tháng 7/2022. Đẩy mạnh phong trào sáng kiến, sáng tạo và ứng dụng các công nghệ tiên tiến, cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa vào sản xuất và quản lý; tổ chức triển khai, vận động NLĐ hưởng ứng hoàn thành chỉ tiêu Chương trình “01 triệu sáng kiến” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.

      Tổ chức và phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác AT-VSLĐ theo chức năng, quyền hạn của tổ chức công đoàn. Công đoàn TKV tổ chức các đoàn giám sát chuyên đề công tác AT-VSLĐ theo các nội dung quy định tại Điều 14 Quyết định số 245/QĐ-TKV ngày 09/3/2021 về việc ban hành Quy chế quản lý an toàn, vệ sinh lao động Tập đoàn TKV.

      Hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo hoạt động mạng lưới ATVSV; phối hợp huấn luyện nghiệp vụ, kiện toàn nhân sự, đánh giá phân loại, chi trả phụ cấp theo quy định; giám sát việc kiến nghị và giải quyết kiến nghị của ATV.

      Thực hiện quy định về điều tra, thông tin báo cáo sự cố, tai nạn lao động; kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác AT-VSLĐ.

      Đối với tổ chức Đoàn thanh niên: Xây dựng chương trình hành động về công tác AT-VSLĐ. Vận động ĐVTN hưởng ứng Tháng hành động về AT-VSLĐ năm 2022; Phát động Tháng Thanh niên tham gia quản lý, đẩy mạnh tuyên truyền trực tiếp đầu ca sản xuất cho ĐVTN các đơn vị sản xuất; phấn đấu 100% ĐVTN khối sản xuất trực tiếp ký cam kết thực hiện công tác AT-VSLĐ; Tuyên truyền, giáo dục, vận động ĐVTN xung kích đi đầu trong chấp hành kỷ luật lao động, quy trình kỹ thuật an toàn, các biện pháp phòng ngừa sự cố, nhận diện nguy cơ TNLĐ. Triển khai các giải pháp ngăn chặn tệ nạn xã hội, ma túy trong lực lượng lao động trẻ tại các đơn vị; Nâng cao vai trò tổ hỗ trợ sáng kiến, kiện toàn các đội thanh niên xung kích, phát huy sáng kiến, học tập nâng cao trình độ tay nghề, làm chủ các thiết bị công nghệ mới; Tăng cường phối hợp với cơ quan chuyên môn và các đoàn thể kiểm tra các chuyên đề về AT-VSLĐ, an ninh trật tự, bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai; Đảm nhận các công trình, phần việc, mô hình thanh niên quản lý trong công tác cải thiện điều kiện, môi trường làm việc; đẩy mạnh phong trào “ngày thứ 7 tình nguyện”, “ngày chủ nhật xanh”.

      Căn cứ vào các nội dung của Nghị quyết liên tịch, yêu cầu Tổng giám đốc/Giám đốc, Công đoàn và Đoàn Thanh niên các đơn vị trực thuộc Tập đoàn xây dựng NQLT của đơn vị đảm bảo mục tiêu, nội dung sát thực thực tế, cụ thể cho từng lĩnh vực, phân công rõ trách nhiệm của từng tổ chức triển khai đến toàn thể người lao động. Định kỳ 6 tháng, cả năm báo cáo kết quả thực hiện về Ban An toàn TKV; Ban CSPL & QHLĐ Công đoàn TKV; Đoàn Thanh niên Tập đoàn TKV và Đoàn Thanh niên Than Quảng Ninh để tổng hợp./.

Cẩm Nhung

Ghi rõ nguồn "Than Thống Nhất - TKV" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành lại thông tin từ website này!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây