ĐẢNG ỦY
STT Thông tin Liên hệ Chức danh Ảnh
1 Phạm Đức Khiêm
Điện thoại:
(0203) 386 2933
Email: khiemphamduc@ymail.com
Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy Công ty Phạm Đức Khiêm
2 Phạm Xuân Vinh
Điện thoại:
(0203) 386 4280
Email: vinhphamxuan75@gmail.com
Phó Bí thư Đảng ủy Công ty Phạm Xuân Vinh
3 Ngô Thị Thu Phương

Email: danguythongnhat@gmail.com
Phó Chánh VP Đảng ủy Công ty Ngô Thị Thu Phương
BAN GIÁM ĐỐC
STT Thông tin Liên hệ Chức danh Ảnh
1 Phạm Đức Khiêm
Điện thoại:
(0203) 386 2933
Email: khiemphamduc@ymail.com
Giám đốc Phạm Đức Khiêm
2 Nguyễn Văn Phượng
Điện thoại:
(0203) 386 0716
Email: pgdsanxuattn@gmail.com
Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phượng
3 Nguyễn Mạnh Toán
Điện thoại:
(0203) 386 4285
Email: toankttn@gmail.com
Phó Giám đốc Nguyễn Mạnh Toán
4 Hoàng Nhật Thắng
Điện thoại:
(0203) 372 8008
Email: pgdantoan@gmail.com
Phó Giám đốc Hoàng Nhật Thắng
5 Nguyễn Hữu Nhất
Điện thoại:
(0203) 371 0990
Email: pgdcodien@gmail.com
Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Nhất
CÔNG ĐOÀN
STT Thông tin Liên hệ Chức danh Ảnh
1 Vũ Thị Hằng
Điện thoại:
(0203) 386 1744
Email: vuthihangcd1969@gmail.com
Chủ tịch Công đoàn Công ty Vũ Thị Hằng
2 Bùi Tất Thành
Điện thoại:
(0203) 371 4956
Email: buithanhvt2@gmail.com
Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Bùi Tất Thành
3 Nguyễn Xuân Hải

Email: thanhhaicp2011@gmail.com
Chánh VP Công đoàn Công ty Nguyễn Xuân Hải
4 Nguyễn Thị Huế

Email: nguyenhuea2k40@gmail.com
Trưởng ban Nữ công Công ty Nguyễn Thị Huế
ĐOÀN THANH NIÊN
STT Thông tin Liên hệ Chức danh Ảnh
1 Nguyễn Lương Bình
Điện thoại:
(0203) 371 1682
Email: nlbinh84@gmail.com
Bí thư Đoàn TN Công ty Nguyễn Lương Bình
2 Trần Văn Đại
Điện thoại:
(0203) 371 1682
Phó Bí thư Đoàn TN Công ty Trần Văn Đại
KHỐI PHÒNG - BAN - TRẠM
STT Thông tin Liên hệ Chức danh Ảnh
1 Nguyễn Thị Bích Hồng
Điện thoại:
(0203) 386 4282
Email: hongkttn@yahoo.com.vn
Kế toán Trưởng Nguyễn Thị Bích Hồng
2 Đào Văn Chính
Điện thoại:
(0203) 372 2273
Email: chinhtndtxd@gmail.com
Chánh Văn phòng Đào Văn Chính
3 Phạm Văn Hùng
Điện thoại:
(0203) 386 4291
Email: dksx41@gmail.com
TP Điều khiển Sản xuất Phạm Văn Hùng
4 Đào Tuấn Anh
Điện thoại:
(0203) 386 4283
Email: dtuananh79.tkv@gmail.com
TP Tổ chức - Lao động tiền lương Đào Tuấn Anh
5 Nguyễn Thanh Hà
Điện thoại:
(0203) 386 0344
Email: nguyenthanhha04081975@gmail.com
TP Kỹ thuật An toàn và BHLĐ Nguyễn Thanh Hà
6 Trần Đăng Hải
Điện thoại:
(0203) 386 4281
Email: trandanghaithongnhat@gmail.com
TP Kỹ thuật Công nghệ mỏ Trần Đăng Hải
7 Nguyễn Văn Lâm
Điện thoại:
(0203) 386 0215
Email: lamnv1661960@gmail.com
TP Cơ điện - Vận tải Nguyễn Văn Lâm
8 Trần Minh Hùng
Điện thoại:
(0203) 371 1603
Email: hungtdtn@gmail.com
PT. P Trắc địa - Địa chất Trần Minh Hùng
9 Hồ Đình Dũng
Điện thoại:
(0203) 372 2274
Email: hodinhdungtn@gmail.com
TP Thông gió - Thoát nước mỏ Hồ Đình Dũng
10 Đỗ Quang Minh
Điện thoại:
(0203) 371 4308
Email: minhqdvtnc@yahoo.com.vn
TP Đầu tư - Môi trường Đỗ Quang Minh
11 Nguyễn Thái Hưng
Điện thoại:
(0203) 386 0218
Email: thaihungcp2011@gmail.com
TP Kế hoạch & Quản trị Chi phí Nguyễn Thái Hưng
12 Đào Anh Tuấn
Điện thoại:
(0203) 386 4288
Phụ trách Phòng Vật tư Đào Anh Tuấn
13 Trần Duy Hưng
Điện thoại:
(0203) 386 0200
Email: hunggd79@gmail.com
TP KCS và Tiêu thụ Trần Duy Hưng
14 Hà Văn Khiên
Điện thoại:
(0203) 372 7006
Phụ trách Phòng TTKT Hà Văn Khiên
15 Tạ Văn Tự

Email: phongbaovethongnhat@gmail.com
TP Bảo vệ Quân sự Tạ Văn Tự
16 Hoàng Văn Cương
Điện thoại:
(0203) 371 2941
Email: hoangcuongytettn@gmail.com
Trưởng Trạm Y tế Hoàng Văn Cương
KHỐI SẢN XUẤT
STT Thông tin Liên hệ Chức danh Ảnh
1 Khổng Minh Báo
Điện thoại:
(0203) 371 4236
Email: khongbao79@gmail.com
Q. Quản đốc PX Khai thác 1 Khổng Minh Báo
2 Nguyễn Quyết Thắng
Điện thoại:
(0203) 371 4237
Email: nguyenquyetthang210885@gmail.com
Quản đốc PX Khai thác 2 Nguyễn Quyết Thắng
3 Đậu Văn Phương
Điện thoại:
(0203) 371 4238
Email: doanvanphuongcp1977@gmail.com
Quản đốc PX Khai thác 3 Đậu Văn Phương
4 Nguyễn Văn Đức

Email: nguyenvanduc7776@gmail.com
Quản đốc PX Khai thác 4 Nguyễn Văn Đức
5 Dương Văn Nhất
Điện thoại:
(0203) 350 2500
Email: duongnhat1980@gmai.com
Quản đốc PX Khai thác 5 Dương Văn Nhất
6 Nguyễn Văn Mạnh
Điện thoại:
(0203) 371 7389
Email: bangndttn@gmail.com
Q. Quản đốc PX Khai thác 6 Nguyễn Văn Mạnh
7 Nguyễn Đức Thùy
Điện thoại:
(0203) 373 3346
Email: nguyenducthuy39@gmail.com
Q. Quản đốc PX Khai thác 7 Nguyễn Đức Thùy
8 Đoàn Ngọc Quang

Email: quangngoc3987@gmail.com
Quản đốc PX Khai thác 8 Đoàn Ngọc Quang
9 Dương Văn Tú
Điện thoại:
(0203) 371 4243
Email: duongvantu.qn@gmail.com
Quản đốc PX Khai thác 9 Dương Văn Tú
10 Vũ Văn Như
Điện thoại:
(0203) 386 1299
Email: vuvannhu1975@gmail.com
Quản đốc PX Khai thác 10 Vũ Văn Như
11 Đoàn Hải Nam

Email: doanhainamha@gmail.com
Quản đốc PX Khai thác 11 Đoàn Hải Nam
12 Trần Đăng Đoái
PT. PX Khai thác 12 Trần Đăng Đoái
13 Nguyễn Mạnh Tùng
Điện thoại:
(0203) 370 2112
Email: nguyenmanhtung259@gmail.com
Quản đốc PX Đào lò 1 Nguyễn Mạnh Tùng
14 Nguyễn Trọng Tùng
Điện thoại:
(0203) 371 4235
Email: nguyentungdl1@gmail.com
Quản đốc PX Đào lò 2 Nguyễn Trọng Tùng
KHỐI PHỤC VỤ - PHỤ TRỢ
STT Thông tin Liên hệ Chức danh Ảnh
1 Thân Văn Vinh
Điện thoại:
(0203) 371 4241
Email: thanvanvinh.ttlt@gmail.com
Quản đốc PX Thông gió - Thoát nước mỏ Thân Văn Vinh
2 Hà Văn Thuân
Điện thoại:
(0203) 371 4651
Email: vtlt1@gmail.com
Quản đốc PX Vận tải lò 1 Hà Văn Thuân
3 Đoàn Văn Khanh
Điện thoại:
(0203) 371 4242
Email: doanhkhanh200683@gmail.com
Quản đốc PX Vận tải lò 2 Đoàn Văn Khanh
4 Nguyễn Văn Tịnh
Điện thoại:
(0203) 371 4239
Email: tinhk45@gmail.com
Quản đốc PX Cơ điện Nguyễn Văn Tịnh
5 Trần Quang Cường
Điện thoại:
(0203) 371 3861
Email: stlt.tkv@gmail.com
Quản đốc PX Sàng tuyển Than Trần Quang Cường
6 Ngô Quang Trung
Điện thoại:
(0203) 370 2110
Email: daomaivy@gmail.com
Quản đốc PX Ô tô Ngô Quang Trung
7 Bùi Văn Hạnh

Email: buivanhanh1967@gmail.com
Quản đốc PX Phục vụ Bùi Văn Hạnh
8 Hoàng Văn Vận
Điện thoại:
(0203) 371 1604
Email: hoangvanpxds@gmail.com
Quản đốc PX Đời sống Hoàng Văn Vận
VĂN BẢN

CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

8907/QĐ-VTNC

Quy định Bồi dưỡng nghề - thi nâng bậc cho Công nhân kỹ thuật trong Công ty Than Thống Nhất - TKV

lượt xem: 31 | lượt tải:22

1768/QĐ-TKV

Sửa đổi, bổ sung mức tiền lương tại Quyết định số 279/QĐ-TKV ngày 23/02/2017 và 1699/QĐ-TKV ngày 12/9/2017 của Tập đoàn

lượt xem: 39 | lượt tải:19

7766/QĐ-VTNC

Quy định xử lý kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất trong công tác AT-VSLĐ

lượt xem: 169 | lượt tải:74

105/2018/NĐ-CP

Điều lệ tổ chức và hoạt động của TKV

lượt xem: 142 | lượt tải:112

4892-KHLT/GĐ-CĐ-VTNC

KHLT Nghỉ hưu trước tuổi do đổi mới cơ cấu lao động đợt II năm 2018

lượt xem: 124 | lượt tải:63

2136/TKV-TCNS

TKV triển khai Thỏa ước Lao động tập thể và Nội quy Lao động năm 2018

lượt xem: 570 | lượt tải:337
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập114
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm112
  • Hôm nay14,302
  • Tháng hiện tại398,937
  • Tổng lượt truy cập7,914,802
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây