TKV đánh giá tình hình sản xuất, tiêu thụ tháng 9 - Triển khai kế hoạch sản xuất, tiêu thụ tháng 10 năm 2019

Thứ hai - 07/10/2019 22:20 340 0
Ngày 01 tháng 10 vừa qua, tại Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Cơ đã chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình sản xuất, tiêu thụ tháng 9 - Triển khai kế hoạch sản xuất, tiêu thụ tháng 10 năm 2019.
TKV đánh giá tình hình sản xuất, tiêu thụ tháng 9 - Triển khai kế hoạch sản xuất, tiêu thụ tháng 10 năm 2019
      Tham dự cuộc họp có Đảng ủy Than Quảng Ninh; Giám đốc/Phó Giám đốc các đơn vị trong Tập đoàn và các Ban Tập đoàn: SXT, KDT, BV, KH, KCM, AT, TN, MT, CV, ĐT, KTTC và VP. Sau khi nghe Ban SXT báo cáo đánh giá tình hình thực hiện sản xuất, tiêu thụ tháng 9 - triển khai kế hoạch sản xuất, tiêu thụ tháng 10/2019; phát biểu của Đảng ủy Than Quảng Ninh, các Ban và các đơn vị dự họp; Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Cơ đã kết luận và chỉ đạo một số nội dung sau:

      Tình hình sản xuất, tiêu thụ tháng 9 năm 2019

      Kết quả các chỉ tiêu SXKD chính đều đạt và vượt so với kế hoạch điều hành; Riêng chỉ tiêu than tiêu thụ chưa đạt kế hoạch (91%). Công tác an ninh trật tự nhìn chung được các đơn vị kiểm soát tốt, bố trí canh gác trước, trong và sau những ngày nghỉ lễ không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự trong khu vực được giao quản lý; Công tác an toàn: Tháng 9 là tháng thứ ba không để xảy ra TNLĐ chết người.

      Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2019:
      - Than nguyên khai sản xuất tháng 9: 2,9/2,7 triệu tấn, bằng 108% KH tháng; 9 tháng: 30/40,59 triệu tấn, bằng 74% KHĐH;
      - Bốc xúc đất đá tháng 9: 17,6/17 triệu m3, bằng 104% kế hoạch tháng; 9 tháng: 123,4/177,6 triệu m3, bằng 69% kế hoạch năm;
      - Mét lò đào tháng 9: 21.519/21.945 mét, bằng 98% kế hoạch tháng; 9 tháng: 181.192/247.403 mét, bằng 73% kế hoạch năm;
      - Than giao cho Nhà máy Tuyển Than Cửa Ông tháng 9: 600/700 ngàn tấn, bằng 91% kế hoạch tháng; 9 tháng: 6,3/9,7 triệu tấn, bằng 65% kế hoạch năm;
      - Than giao cho Nhà máy Tuyển than Hòn Gai tháng 9: 195/185 ngàn tấn, bằng 105% kế hoạch tháng; 9 tháng : 1,2/1,85 triệu tấn, bằng 65% kế hoạch năm;
      - Tuyển than Lép Mỹ tháng 9: 120/100 ngàn tấn, bằng 120% kế hoạch tháng; 9 tháng : 0,93/1,4 triệu tấn, bằng 67% kế hoạch năm;
      - Than tiêu thụ tháng 9: 3,45/3,8 triệu tấn, bằng 91% KH tháng; 9 tháng : 32,3/42 triệu tấn, bằng 77% kế hoạch năm. Trong đó:
      + Xuất khẩu được 227/258 ngàn tấn bằng 88% KH tháng; 9 tháng: 0,74/1,8 triệu tấn, bằng 41% kế hoạch năm;
      + Trong nước tháng 9: 3,2/3,5 triệu tấn, bằng 91% KH tháng; 9 tháng: 31,6/40,2 triệu tấn, bằng 79% kế hoạch năm; Cụ thể 9 tháng: Hộ điện: 27/33,9 triệu tấn, bằng 80% kế hoạch năm; Hộ Đạm, hóa chất: 1,5/2,1 triệu tấn, bằng 71% kế hoạch; Hộ xi măng: 1,04/2,4 triệu tấn, bằng 43% kế hoạch năm; Hộ khác: 1,97/1,7 triệu tấn, bằng 115% kế hoạch năm.

      Kế hoạch sản xuất, tiêu thụ tháng 10 năm 2019
      Kế hoạch sản xuất:
      + Than nguyên khai sản xuất: 3,5 triệu tấn;
      + Đào lò: 23.027 m, trong đó lò XDCB: 1.293 m;
      + Bóc xúc đất đá: 20,3 triệu m3;
      + Than kéo mỏ: 1,3 triệu tấn;
      Kế hoạch tiêu thụ: 4,1 triệu tấn. Trong đó: Xuất khẩu: 153,5 ngàn tấn; Trong nước: 3,955 triệu tấn;
 
pt2

      Những vấn đề cần tập trung chỉ đạo trong tháng 9/2019

      Công tác điều hành sản xuất, tiêu thụ

      Các đơn vị cần tập trung triển khai thực hiện ngay kế hoạch số 171/KH-TKV ngày 24/9/2019 về phát động thi đua 90 ngày đêm sản xuất, tiêu thụ than quý IV/2019. Để hoàn thành các mục tiêu thi đua và chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất năm 2020, các đơn vị cần tập trung sản xuất và chuẩn bị chân hàng theo kế hoạch điều hành của Tập đoàn giao, đồng thời tăng cường công tác gia công chế biến than cám có độ tro cao từ các nguồn đá xít thải, bùn thải và tập trung thu hồi than cám 7a từ SPNT để tạo nguồn pha trộn với than nhập khẩu đáp ứng cho các hộ tiêu thụ, đặc biệt là các hộ điện.

      Theo đó, các đơn vị lộ thiên tập trung bơm nước, khai thác than và bốc xúc đất đá chuẩn bị diện sản xuất cho kế hoạch năm 2020; Các đơn vị hầm lò tập trung đào lò chuẩn bị diện sản xuất cho năm 2020 và tăng tối đa sản lượng than khai thác; Các đơn vị kho vận, tuyển than, chế biến, KDT tăng cường công tác chế biến, pha trộn than và bố trí đủ phương tiện để vận chuyển than nhập khẩu, xuất khẩu và tiêu thụ trong nước.

      Các đơn vị vùng miền Tây tập trung đào lò, bốc xúc đất đá chuẩn bị diện sản xuất cho năm 2020 và khai thác than nguyên khai theo kế hoạch; Tăng cường chế biến thu hồi than sạch từ SPNT, than cám độ tro cao, bùn thải để tạo nguồn cung cấp cho các đơn vị pha trộn với than nhập khẩu; Mạo Khê tăng sản lượng than khu vực lộ vỉa và chuẩn bị diện sản xuất cho năm 2020; Kho vận Đá Bạc tập trung pha trộn cấp than cho nhà máy điện, xem xét phương án làm nhà kho khép kín để chế biến, pha trộn than và tiêu thụ than cục.

      Các đơn vị vùng Hòn Gai: Tập trung sản xuất và giao đủ than cho TT Hòn Gai theo sản lượng kế hoạch đã được giao; Hà Lầm, Núi Béo tăng tối đa sản lượng than nguyên khai khu vực lộ vỉa; Hà Tu tập trung bốc xúc đất; Hòn Gai mở rộng dự án 917; Tuyển than Hòn Gai cùng với chế biến than Quảng Ninh tập trung pha trộn than nhập khẩu để cấp cho các nhà máy điện và tiêu thụ khối lượng đá xít thải tại Cảng Nam Cầu Trắng.
 
pt3

      Các đơn vị vùng Cẩm Phả: Chủ động trong công tác điều hành tổ chức sản xuất, nhất là công tác đào lò chuẩn bị diện sản xuất; Các đơn vị lộ thiên có thể tăng được sản lượng tập trung đẩy cao sản lượng giúp các đơn vị gặp khó khăn và chuẩn bị đủ nguồn than cấp cho các nhà máy điện; Theo đó, Cọc Sáu tập trung bơm nước, bốc xúc đất đá và lấy than, chủ động chế biến, sàng tuyển lại than cục xô hiện đang tồn để tiêu thụ; Khe Chàm đến nay đã dần được cải thiện, đơn vị cần tăng sản lượng của các lò chợ và giao tối đa than nguyên khai cho TT Cửa Ông; Hạ Long, Mông Dương tăng sản lượng than sản xuất lộ vỉa để bù đắp cho sản lượng than hầm lò thiếu hụt; Thống Nhất cần tập trung giải quyết công tác vận tải và hệ thống thoát nước trong lò để đẩy cao sản lượng; TT Cửa Ông tập trung kéo than cho các đơn vị và pha trộn than nhập khẩu; Kho vận Cẩm Phả tập trung pha trộn chuẩn bị nguồn than cấp cho điện Mông Dương; Các đơn vị trong vùng giao đủ than theo sản lượng kế hoạch điều hành cho Kho vận Cẩm Phả để pha trộn với than nhập khẩu phục vụ các hộ điện;

      Các đơn vị KDT cuối nguồn và các đơn vị dịch vụ căn cứ kế hoạch được giao tập trung pha trộn than cấp cho các nhà máy điện và chuẩn bị phương tiện, kho bãi sẵn sàng để cho công tác chế biến, pha trộn năm 2020; Công ty CP Giám Định tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng, số lượng than giao cho khách hàng;

      Công tác An toàn: Chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 125/TB-TKV ngày 26/7/2019 tại Hội nghị kiểm điểm công tác ATLĐ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và nghiêm túc thực hiện triển khai các Công văn – Nghị quyết – Thông báo đã ban hành;

      Công tác ANTT: Các đơn vị tiếp tục chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, bảo vệ ranh giới mỏ; Nghiêm túc thực hiện triển khai các Công văn – Nghị quyết – Chỉ thị đã ban hành;

      Công tác môi trường: Thời tiết đang vào mùa hanh khô chỉ đạo các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện công văn số 525/TTĐHSXPMT ngày 26/7/2019 và chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện các Công văn – Nghị quyết đã ban hành./.

Cao Văn

Ghi rõ nguồn "Than Thống Nhất - TKV" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành lại thông tin từ website này!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây