Than Thống Nhất triển khai nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử

Thứ bảy - 07/11/2020 00:35 649 0
Công tác văn thư, lưu trữ (VTLT) nói chung có vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức. Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức đã hình thành văn bản, giấy tờ và những văn bản, giấy tờ đều được lưu giữ lại để tra cứu, sử dụng khi cần thiết góp phần quan trọng đảm bảo thông tin cho hoạt động quản lý; cung cấp những tài liệu, tư liệu, số liệu đáng tin cậy phục vụ các mục đích chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội; giúp cho cán bộ, công chức cơ quan nâng cao hiệu suất công việc, đáp ứng kịp thời các yêu cầu tra cứu của tổ chức, cá nhân.
Than Thống Nhất triển khai nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử
      Hồ sơ tài liệu trở thành phương tiện để theo dõi, kiểm tra công việc một cách có hệ thống, qua đó cán bộ, công chức có thể kiểm tra, đúc rút kinh nghiệm góp phần thực hiện tốt các mục tiêu quản lý: năng suất, chất lượng, hiệu quả và đây cũng là những mục tiêu, yêu cầu của cải cách nền hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay.

      Luật Lưu trữ quy định: Người được giao giải quyết, theo dõi công việc của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm lập hồ sơ về công việc được giao và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; Trước khi nghỉ hưu, thôi việc hoặc chuyển công tác khác thì phải bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu cho người có trách nhiệm của cơ quan, tổ chức; Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm quản lý tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức; chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; Người đứng đầu đơn vị của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc lập hồ sơ, bảo quản và nộp lưu hồ sơ, tài liệu của đơn vị vào lưu trữ cơ quan.

      Với mục đích thống nhất các loại hồ sơ và thành phần tài liệu thuộc hồ sơ phải nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử nhằm đảm bảo tính thống nhất của tài liệu, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lập hồ sơ, thu thập, chỉnh lý tài liệu tại cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu và Lưu trữ lịch sử của tỉnh. Giúp bảo quản đầy đủ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ, gìn giữ di sản quý giá của dân tộc.

      Theo đó, công tác thực hiện nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ Lịch sử của tỉnh Quảng Ninh đã và đang được triển khai rộng rãi tới các đơn vị trong Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam. Tỉnh Quảng Ninh và TKV đã ban hành các Quyết định, Công văn, Chỉ thị liên quan đến công tác nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử của tỉnh như:

- Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 15/3/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc “Nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử năm 2018”;

- Công văn số 4120/TKV-VP ngày 13/8/2019 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc “Nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ TKV và lưu trữ lịch sử”;

- Công văn số 6834/UBND-TH4 ngày 23/9/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc “Chấn chỉnh công tác nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử”;

- Công văn số 2073/UBND-TH4 ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc “Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo về nộp lưu hồ sơ, tài liệu của các đơn vị ngành Than vào Lưu trữ lịch sử”;

- Công văn số 1940/TKV-VP ngày 23/4/2020 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc “Nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử”;

- Công văn số 1908/SNV-CCVTLT ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc “Báo cáo công tác thực hiện nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh”.


      Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan dẫn đến việc lưu trữ, bảo quản, sắp xếp, chỉnh lý các danh mục hồ sơ, tài liệu tại các đơn vị còn gặp nhiều khó khăn. Bởi vậy mà việc nộp tài liệu vào Lưu trữ lịch sử của tỉnh Quảng Ninh đối với các đơn vị trong TKV còn gặp nhiều khó khăn nhất định.

      Đối với Công ty Than Thống Nhất – TKV, công tác VTLT hiện nay đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nề nếp, có chiều sâu. Việc ban hành danh mục hồ sơ, lập hồ sơ và nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan ngày càng được quan tâm, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ; kịp thời cung cấp nhiều thông tin phục vụ tốt cho việc chỉ đạo, điều hành hoạt động của các cơ quan, tổ chức và các địa phương.

      Trước các ý kiến chỉ đạo của tỉnh, Tập đoàn TKV, Công ty cũng đã ban hành Quy định về công tác văn thư lưu trữ; thông báo tới các phòng ban chức năng về việc thực hiện nộp tài liệu của các phòng vào kho lưu trữ Công ty để chỉnh lý, sắp xếp, chọn lọc tài liệu nộp vào lưu trữ của Tỉnh. Hàng năm Công ty đều cử CBCNV đi học các lớp tập huấn về công tác VTLT do TKV tổ chức nhằm bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ cho người làm công tác VTLT của đơn vị.

      Tuy nhiên, vẫn còn một số phòng ban chức năng chưa nhận thức đúng, đầy đủ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng và các quy định của pháp luật về công tác VTLT; chưa chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn thường xuyên việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ Công ty; Tình trạng không lập hồ sơ, tài liệu và nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan diễn ra còn khá phổ biến hoặc có lập hồ sơ nhưng chưa đúng quy trình; phần lớn hồ sơ, tài liệu của các cơ quan vẫn do cán bộ, công chức, viên chức quản lý dẫn đến hồ sơ, tài liệu lưu trữ chưa được thu thập đầy đủ và nộp lưu theo quy định.

      Để từng bước thực hiện tốt các quy định của pháp luật về công tác VTLT nói chung, việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan nói riêng, tiến tới hoàn thiện công tác nộp lưu hồ sơ tài liệu vào Lưu trữ lịch sử Tỉnh Quảng Ninh rất cần sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của các đồng chí Thủ trưởng cũng như CBNV làm công tác lưu trữ của đơn vị mình dựa trên một số giải pháp sau:

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, triển khai Luật Lưu trữ và các quy định của nhà nước, tỉnh Quảng Ninh, Công ty Than Thống Nhất - TKV về công tác VTLT (đặc biệt là qua hệ thống website Công ty) nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho CBNV quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan.

- Thủ trưởng các phòng ban chức năng cần thường xuyên chỉ đạo phòng mình hoặc cá nhân phụ trách công tác quản lý hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan .

- Căn cứ kết quả thực hiện công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ để đánh giá và bình xét thi đua hàng năm đối với CBNV. Xử lý trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị và các cá nhân không thực hiện nghiêm công tác này.

- Có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho người làm công tác VTLT; tăng cường cơ sở vật chất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin và làm tốt công tác bảo vệ, phòng cháy chữa cháy trong hoạt động lưu trữ.


      Mong rằng với sự chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu các đơn vị, cùng với sự kết hợp của CBNV các phòng ban sẽ giúp cho Văn phòng Công ty sớm hoàn thành việc thu thập, chỉnh lý hồ sơ, tài liệu để nộp vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Ninh trong thời gian sớm nhất có thể./.

Thái Bình

Ghi rõ nguồn "Than Thống Nhất - TKV" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành lại thông tin từ website này!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây