Nghị quyết 04 - Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Đoàn và công tác thanh niên

Thứ tư - 31/03/2021 19:59 129 0
Nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại trong giai đoạn 2011 - 2020; để hoạt động đoàn và phong trào thanh niên trong toàn Đảng bộ Than QN ngày càng chất lượng, hiệu quả, thiết thực, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Ban Thường vụ Đảng ủy TQN đã ban hành Nghị quyết chuyên đề "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Đoàn và công tác thanh niên trong Đảng bộ Than Quảng Ninh, giai đoạn 2021 - 2025", với 11 nhiệm vụ và giải pháp như sau:
Nghị quyết 04 - Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Đoàn và công tác thanh niên
1. Đảng ủy TQN trực tiếp và thường xuyên là Thường trực phối hợp với Đảng ủy TKV trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; phối hợp với Tổng Giám đốc TKV, Công đoàn TKV nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động của tổ chức Đoàn, cán bộ Đoàn và phong trào thanh niên. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ của BTV Đoàn TQN với cấp ủy cơ sở trong lãnh đạo hoạt động của Đoàn cơ sở.

2. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng, truyền thống, lịch sử dân tộc, văn hoá, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho thanh niên, trong đó, đặc biệt chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền cho ĐVTN, học sinh học nghề kế thừa, gìn giữ, tiếp nối truyền thống văn hóa thợ mỏ, “Kỷ luật và Đồng tâm”, tinh thần “tương thân, tương ái”, “vượt khó”, gắn với mục tiêu xây dựng TKV “Ngôi nhà lớn hạnh phúc”. Tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức nghề nghiệp, chấp hành nội quy kỷ luật lao động, rèn luyện tác phong công nghiệp. Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với phong trào thi đua Dân vận khéo, xây dựng hình ảnh “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ” xây dựng nhân tố điển hình, tiên tiến, tiêu biểu trong ĐVTN trên các lĩnh vực, nhằm phát huy vai trò, lợi thế của thanh niên và nhân rộng phong trào.
 
3. Kịp thời triển khai và thực hiện nghiêm túc các văn bản của cấp trên; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Thanh niên, Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”, Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 17/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ Quảng Ninh trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay,...

4. Tích cực đổi mới trong công tác quản lý, bồi dưỡng lý luận chính trị theo Đề án 02-ĐA/ĐU ngày 17/7/2018 của Đảng ủy TQN về "Nâng cao chất lượng bồi dưỡng chính trị các lớp nhận thức về Đảng và đảng viên mới trong Đảng bộ TQN". Quan tâm chất lượng công tác kết nạp Đảng trong ĐVTN; thực hiện hoàn thành và vượt chỉ tiêu kết nạp đảng theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.
 
5. Từ quan điểm, mục tiêu ở trên, các cấp ủy Đảng, đặc biệt là người đứng đầu và đồng chí trong cấp ủy được phân công phụ trách công tác Đoàn và phong trào Thanh niên phải thực sự, thường xuyên quan tâm đến việc phát huy vai trò của cán bộ đoàn, đến hoạt động của tổ chức Đoàn; chủ động định hướng, giao việc cho tổ chức đoàn, cán bộ đoàn. Căn cứ tình hình từng năm, cấp ủy ban hành nghị quyết (có thể một nghị quyết đầu năm hoặc từng thời điểm) lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của tổ chức Đoàn về một số nội dung như: công tác sơ, tổng kết; thi đua khen thưởng; công tác quy hoạch/bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn; công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với thanh niên; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; hoạt động tháng Thanh niên; hoạt động chuyên đề do tổ chức Đoàn đăng ký, đề nghị;...
 
6. Chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn, chất lượng công tác tổ chức, quản lý đoàn viên, thanh niên trên tinh thần đổi mới, hình thức phù hợp với tình hình, đặc thù của đơn vị, thích ứng với sự phát hiển của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Định kỳ phân công các đồng chí trong cấp ủy, ủy viên ban chấp hành/ban thường vụ Đoàn cơ sở dự sinh hoạt chi đoàn.
 
7. Chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Đoàn Than QN và Đoàn Thanh niên TKV. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa các tổ chức trong đơn vị. Hàng năm, cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các tổ chức đoàn thể và Đoàn Thanh niên ký chương trình phối hợp, trọng tâm là các nội dung: An toàn - Vệ sinh lao động; xung kích trong lao động sản xuất; phong trào sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa công đoạn sản xuất; môi trường... Định kỳ hàng quý, Thường trực cấp ủy làm việc với các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh), trong đó quan tâm việc kiểm điểm đánh giá về chất lượng công tác phối hợp, hoạt động của tổ chức Đoàn và phong trào Thanh niên.

8. Ban hành quy chế cán bộ đoàn trong Đảng bộ Than QN. Cấp ủy các cấp quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả công tác nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ đoàn, từ cấp chi đoàn trở lên, trong đó công tác quy hoạch cán bộ đoàn phải được thực hiện đồng bộ trong hệ thống chính trị, gắn với quy hoạch cán bộ Đảng chuyên môn, công đoàn; đặc biệt sớm có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về trình độ lý Iuận chính tri, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ đoàn chuyên trách để vừa bảo đảm quyền lợi chính trị, vừa thuận lợi bố trí công việc mới tương xứng cho cán bộ khi thôi làm công tác đoàn; thực hiện việc ở cơ sở có Ban Thường vụ Đảng ủy thì ở đó cơ cấu Bí thư Đoàn Thanh niên tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ; quan tâm nâng cao chất lượng công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ đoàn, đặc biệt là nhận thức chính trị và kỹ năng công tác của cán bộ đoàn.
 
9. Tăng cường lãnh đạo hướng Thanh niên và Đoàn TQN xây dựng và phát huy mô hình Thanh niên tham gia quản lý cụ thể, rõ nét. Tập trung tổ chức và tạo điều kiện thuận lợi để ĐVTN xung kích, tình nguyện, tích cực trong lao động, sản xuất, tiến quân vào lĩnh vực khoa học công nghệ, đặc biệt là vai trò của tổ chức Đoàn, của tuổi trẻ đối với chương trình 3 “Hóa” (Tin học hóa - Cơ giới hóa - Tự động hóa) của TKV; quan tâm, tạo môi trường thuận lợi để ĐVTN học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, ngoại ngữ, tin học.
 
10. Chỉ đạo quyết liệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01-NQ/ĐU ngày 08/10/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Than QN về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong đảng bộ, giai đoạn 2020 - 2025”; Nghị quyết số 02-NQ/ĐU, ngày 25/12/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Than QN “về đổi mới phương thức, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, giai đoạn 2020 - 2025” những nội dung liên quan đến tổ chức Đoàn. Hàng năm, cấp ủy hoặc ủy ban Kiểm tra cấp ủy phải đưa nội dung kiểm tra giám sát về công tác Đoàn và phong trào Thanh niên vào chương trình công tác; lãnh đạo đơn vị tổ chức gặp mặt, đối thoại với thanh niên ít nhất 01 lần/năm, nhất là ở cấp Chi bộ; cấp ủy, chuyên môn tiếp thu ý kiến phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị của các tổ chức Đoàn.

11. Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với cán bộ đoàn về tiền lương, phụ cấp, điều kiện làm việc, thời gian làm việc, được tham gia vào một số cuộc họp, hội nghị do cấp ủy, chuyên môn tổ chức; thực hiện tốt việc trả phụ cấp của cán bộ đoàn theo quy định, hướng dẫn của TKV; căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị có cơ chế phù hợp tạo điều kiện cho ĐTN tổ chức tốt việc sinh hoạt đoàn, tổ chức các hoạt động, đảm nhận quản lý, điều hành, thi công các công trình, phần việc. Hàng năm, cấp ủy cơ sở duyệt chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm tiếp theo, trên cơ sở chương trình công tác được duyệt, ĐTN lập kế hoạch kinh phí để cơ quan chuyên môn hỗ trợ./.
 

CTV

Ghi rõ nguồn "Than Thống Nhất - TKV" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành lại thông tin từ website này!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây