Chi bộ Phân xưởng VT Ô tô xây dựng chương trình hành động về việc thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng

Chủ nhật - 22/07/2018 15:20 1.056 0
Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành 3 Nghị quyết: - Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.- Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.- Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
Chi bộ Phân xưởng VT Ô tô xây dựng chương trình hành động về việc thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng
      Ban chi ủy chi bộ Phân xưởng VT Ô tô xây dựng chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng như sau:

      Mục đích
      - Xác định các nội dung, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng bảo đảm đúng quan điểm đã đề ra trong Nghị quyết và phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của Chi bộ.
      - Có biện pháp cụ thể, hiệu quả, phù hợp để khắc phục giải quyết những tồn tại, hạn chế về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong toàn Chi bộ. Phê phán đấu tranh trực diện với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả. Cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, có lối sống lành mạnh, là tấm gương sáng để quần chúng noi theo.
      - Góp phần thực hiện thắng lợi nhiêm vụ chính trị của Công ty giao cho Phân xưởng.

      Yêu cầu
      Bám sát các nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng, đặc biệt quan tâm đến các Nghị quyết số 26-NQ/TW, Nghị quyết số 27-NQ/TW; các Nghị quyết, kế hoạch hướng dẫn của Đảng ủy TKV, của Đảng bộ Than Quảng Ninh, của Đảng bộ Công ty Than Thống Nhất phù hợp với chức năng nhiêm vụ, quyền hạn và năng lực thực hiện của Chi bộ.

      Các nhiệm vụ và giải pháp
      Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII .
      - Chi bộ Phân xưởng VT Ô tô tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng vào ngày 03/7/2018.
      - Các tổ đảng đưa các nội dung học tập vào chương trình, kế hoạch công tác Đảng hàng năm để chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Thường xuyên đưa việc học tập, quán triệt và nâng cao nhận thức về các nội dung trong Nghị quyết vào sinh hoạt thường kỳ của Chi ủy, Chi bộ và tổ đảng.

      Triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII :
      - Chi bộ Phân xưởng VT Ô tô tổ chức quán triệt Nghị quyết để tuyên truyền và thống nhất nhận thức của cán bộ, đảng viên và người lao động trong phân xưởng về quan điểm của các Nghị quyết.
 
      Nghị quyết số 26-NQ/TW: là đề án lớn, rất khó và rất quan trọng. Việc xây dựng đề án lần này giống như việc chuẩn bị cho một Chiến lược cán bộ thời kỳ mới, thay thế Chiến lược cũ ra đời cách đây 20 năm. Mục tiêu đến năm 2030 xây dựng được đội ngũ cán bộ, nhất là cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng, cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng XHCN.

      Nghị quyết số 26-NQ/TW đưa ra giải pháp nhằm thực hiện nhất quán việc bố trí Bí thư cấp uỷ cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương; khuyến khích thực hiện đối với các chức danh khác, nhất là chức danh chủ tịch UBND. Đề án cũng xác định việc kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ là khâu đột phá. Cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra dấu hiệu vi phạm của cấp dưới và kịp thời xử lý.

      Đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ gắn với việc học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, bí thư cấp ủy các cấp; kiểm soát, quản lý tốt đội ngũ cán bộ…

      Nghị quyết số 27-NQ/TW: về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

      Việc cải cách chính sách tiền lương nhằm sớm xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

      Hội nghị trung ương 7 khóa 12 tập trung xây dựng 2 đề án riêng, gồm đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và đề án cải cách chính sách BHXH, nhưng có tính tương quan lẫn nhau.

      Nghị quyết số 28-NQ/TW: Về cải cách chính sách BHXH, Nghị quyết hướng đến mục tiêu để bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân; phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả  quản lý Nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch.

      Nghị quyết nêu rõ: Tập trung xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng; Sửa đổi quy định về điều kiện thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng chế độ hưu trí theo hướng linh hoạt đồng thời với việc điều chỉnh cách tính lương hưu theo nguyên tắc đóng -hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Sửa đổi, khắc phục các bất hợp lý về chế độ bảo hiểm hưu trí hiện nay theo hướng linh hoạt hơn về điều kiện hưởng chế độ hưu trí, chặt chẽ hơn trong quy định hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần, tăng tuổi nghỉ hưu bình quân thực tế của người lao động; thực hiện điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình; Nghị quyết đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện các mục tiêu về bảo hiểm xã hội.

      - Chi bộ Phân xưởng VT Ô tô đề ra các nhiệm vụ:
      Nâng cao năng lực, trí tuệ, phẩm chất đạo đức, tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ Đảng viên. Tăng cường phát triển Đảng viên mới xong phải đảm bảo về chất lượng.

      Nâng cao hiệu quả của hệ thống chính trị trong Phân xưởng, thực hiện tốt quy chế dân chủ. Thực hiện Nghị quyết cấp trên, Nghị quyết của Chi bộ, chỉ đạo các Đoàn thể quần chúng như Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Nữ công, Hội Cựu chiến binh lấy trọng tâm nhiệm vụ sản xuất hoàn thành kế hoạch Công ty, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, an toàn, hiệu quả. Đảm bảo các quyền lợi cho Người lao động, xây dựng được các Đoàn thể vững mạnh.

      Chi bộ Phân xưởng VT Ô tô bám sát chủ trương và các mục tiêu của Công ty, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thực tế của Phân xưởng, nâng cao năng lực quản lý điều hành, phát huy hiệu quả quản lý để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra. Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác quản lý vận tải, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo thu nhập, nâng cao đời sống của công nhân cán bộ, góp phần xây dựng công ty phát triển bền vững./.

Kim Khánh

Ghi rõ nguồn "Than Thống Nhất - TKV" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành lại thông tin từ website này!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây