Tăng cường quản lý công tác AT - VSLĐ đối với các đơn vị có thuê ngoài

Thứ tư - 18/10/2023 06:25 545 0
Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV đã ban hành quy định quản lý công tác thuê ngoài một số công đoạn chính phục vụ sản xuất, tiêu thụ Than - Khoáng sản trong Tập đoàn kèm theo Quyết định số: 663/QĐ-TKV ngày 18/5/2021, văn bản số: 3811/TKVAT ngày 08/8/2023 về việc tăng cường công tác quản lý AT-VSLĐ đối với công tác thuê ngoài. Sau đợt kiểm tra tại các đơn vị về công tác AT-VSLĐ liên quan đến công tác thuê ngoài, thực hiện thông báo kết luận số: 183/TB-TKV ngày 08/9/2023 của PTGĐ Tập đoàn Phan Xuân Thủy tại cuộc họp kiểm điểm các vụ tai nạn lao động trong 8 tháng đầu năm, triển khai biện pháp đảm bảo an toàn 4 tháng cuối năm 2023, để thực hiện đảm bảo công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động đối với công tác thuê ngoài phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong Tập đoàn.
Tăng cường quản lý công tác AT - VSLĐ đối với các đơn vị có thuê ngoài
      Theo đó, Tập đoàn yêu cầu các đơn vị có thuê ngoài thực hiện một số nội dung sau:

      Kiểm soát năng lực đơn vị thuê ngoài

      Căn cứ vào hồ sơ dự thầu, đơn vị phải tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực thực tế của đơn vị thuê ngoài về bộ máy quản lý kỹ thuật, an toàn vệ sinh lao động, chỉ huy điều hành sản xuất, về hồ sơ sức khỏe lao động trực tiếp, về máy, về thiết bị thi công, hồ sơ cấp công trường/phân xưởng như: lệnh sản xuất của Quản đốc, nhật lệnh sản xuất của Phó quản đốc, sổ bàn giao ca… hồ sơ phải đảm bảo, đầy đủ để thực hiện đúng các quy định, quy phạm kỹ thuật, luật an toàn của Nhà nước, của Tập đoàn trước khi thi công.

      Thẩm định, phê duyệt biện pháp kỹ thuật thi công

      Xác định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn giám sát (nếu có) trong việc lập, duyệt/thẩm định hồ sơ biện pháp kỹ thuật thi công (BPKTTC), điều chỉnh BPKTTC khi có thay đổi về thiết kế kỹ thuật, điều kiện sản xuất; cảnh báo các nguy cơ mất an toàn và biện pháp loại trừ; phương án phối hợp quản lý an toàn, phòng ngừa, ứng cứu sự cố tìm kiếm cứu nạn, khai báo, điều tra tai nạn lao động, sự cố theo quy định;

     Đối với công tác thuê ngoài trong hầm lò, căn cứ vào thiết kế kỹ thuật đơn vị thuê ngoài lập biện pháp kỹ thuật thi công (BPKTTC) công trình (hộ chiếu đào chống lò, khai thác, xây lắp thực hiện theo đúng phụ lục 01 của QCVN 01: Số: /TKV-AT V/v Tăng cường quản lý công tác ATVSLĐ đối với các đơn vị có thuê ngoài. Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2023 2 2011/BCT đối với đào lò, khai thác than và theo QCVN 04: 2017 đối với khai thác quặng). Chủ đầu tư phải thẩm định, phê duyệt biện pháp kỹ thuật thi công (BPKTTC) công trình của đơn vị thuê ngoài lập, phối hợp cùng nhà thầu huấn luyện BPKTTC cho người lao động trước khi tổ chức thi công và thực hiện theo điều 13 Nghị định 06/2021/NĐ-CP; cụ thể trách nhiệm nội dung công việc cần thực hiện của đơn vị thuê ngoài trong phương án phối hợp quản lý thông gió, kiểm soát khí mỏ đảm bảo theo điều 56 QCVN 01:2011/BCT và quy định số 1643/QĐ-TKV ngày 05/9/2017 và quy định số 429/TTĐHSX-KCM ngày 18/6/2019; phòng ngừa bục nước: Kiểm soát việc khoan thăm dò phòng ngừa bục nước theo quy định 1931/QĐ-TKV ngày 26/10/2017; công tác khoan nổ mìn: Nghiệm thu lỗ khoan theo hộ chiếu, canh gác, nạp, nổ mìn theo QCVN 01:2019/BCT. Lưu ý: Các đơn vị có thuê ngoài chọn gói với nhà thầu nước ngoài phải tuân thủ đúng các văn bản quy định của nhà nước hiện hành và các văn bản quy định được nêu trên.

      Đối với công tác thuê ngoài ở mặt bằng các đơn vị sản xuất lộ thiên thực hiện thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá, lập hộ chiếu bốc, xúc phù hợp với loại thiết bị và xe vận tải, đường vận chuyển, thiết kế bãi thải theo QCVN 04:2009/BCT, phải phối hợp tổ chức huấn luyện cho bên thuê ngoài; thực hiện công tác khoan, nổ mìn theo QCVN 01:2019/BCT.

      Đối với các đơn vị kho vận, sàng tuyển, chế biến than có thuê ngoài: Lắp đặt, vận hành thiết bị, cung cấp điện,... Chủ đầu tư cần thẩm định, phê duyệt biện pháp thi công của đơn vị thuê ngoài lập, phối hợp huấn luyện cho người lao động của đơn vị thuê ngoài trước khi tổ chức thi công và thực hiện theo văn bản 3807/TKV-CV ngày 08/08/2023 về công tác quản lý cơ điện vận tải các đơn vị kho vận, sàng tuyển, chế biến than; Quy định 255/TTĐHSX-CV ngày 10/05/2022 về việc chuẩn hóa rào chắn băng tải và an toàn các tuyến băng.

      Đơn vị chủ đầu tư cùng đơn vị thuê ngoài xây dựng cụ thể: Quy định trách nhiệm của mỗi bên và kế hoạch, nội dung kiểm tra về tiến độ thi công, công tác nghiệm thu kỹ thuật, chất lượng vật tư, lắp đặt thiết bị, kiểm tra về thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động (AT-VSLĐ), môi trường (MT);

      Quản lý người lao động

      Đơn vị chủ đầu tư mở sổ theo dõi, kiểm tra hồ sơ cá nhân lao động của đơn vị thuê ngoài về: Hợp đồng lao động (lưu ý các nội dung liên quan đến AT-VSLĐ, chế độ đối với những người làm công việc nặng nhọc, độc hại, trong hầm lò theo quy định), hồ sơ khám sức khỏe, ngành nghề đào tạo, đánh giá kỹ năng nghề theo quy định, bậc thợ, chứng chỉ về an toàn điện đối với thợ cơ điện, chứng chỉ vận hành các thiết bị nghiêm ngặt về an toàn lao động; Kiểm soát việc huấn luyện ATVSLĐ theo NĐ 44/NĐ-CP, huấn luyện BPKTTC, trang bị an toàn BHLĐ, bố trí lao động đúng với trình độ, ngành nghề đào tạo theo quy định; Soạn thảo giáo trình phù hợp với gói thầu về kỷ luật lao động, yêu cầu bắt buộc về AT-VSLĐ và tổ chức 3 huấn luyện cho các đội tượng lao động của đơn vị thuê ngoài; Cấp thẻ ra vào nơi làm việc cho lao động của đơn vị thuê ngoài (có dán ảnh cá nhân).

      Quản lý máy, thiết bị thi công

      Mở sổ theo dõi, kiểm tra tình trạng kỹ thuật, điều kiện an toàn các thiết bị thi công của đơn vị thuê ngoài trước khi đưa vào hoạt động (lưu ý hồ sơ kiểm định, thủ tục thống kê, khai báo các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn); Kiểm tra, thẩm định các Quy trình quản lý, vận hành và quy định kiểm tra, bảo dưỡng, sữa chữa máy, thiết bị (đặc biệt đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn theo Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH; quản lý vận hành tời trục theo QCVN 02/2016, các thiết bị điện, máy khoan, máy xúc trong thi công đào lò, khai thác, xây lắp,…).

      Tổ chức thực hiện

      Để thực hiện được các nội dung yêu cầu trên, căn cứ vào điều kiện thực tế của gói thầu, đơn vị cần thực hiện:

      Rà soát, hoàn thiện quy định quản lý công tác thuê ngoài của đơn vị, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cá nhân phụ trách, các phòng kỹ thuật, phòng nghiệp vụ, hoàn thiện hệ thống sổ sách quản lý theo dõi các gói thầu; đôn đốc, chấn chỉnh các đơn vị thuê ngoài thực hiện đúng các quy định, quy phạm kỹ thuật, Quy chuẩn của Nhà nước, của Tập đoàn liên quan đến công tác AT-VSLĐ, MT.

      Thường xuyên rà soát BPKTTC, quy trình vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng, sữa chữa máy, thiết bị của đơn vị thuê ngoài; Kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất hiện trường sản xuất về thực hiện công tác AT-VSLĐ, đảm bảo môi trường của các gói thầu, kiểm tra việc bố trí người phụ trách công tác AT-VSLĐ của gói thầu theo quy định, hệ thống sổ bàn giao ca, ca lệnh, nhật lệnh theo quy định. Kiên quyết dừng các vị trí sản xuất: Sử dụng máy, thiết bị trong tình trạng kỹ thuật không đảm bảo an toàn, không đúng quy định; vật tư, thiết bị lắp đặt không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật; bố trí lao động không đúng ngành nghề, lao động chưa được huấn luyện an toàn, chưa được huấn luyện BPKTTC; điều kiện môi trường làm việc không đảm bảo. Yêu cầu đơn vị thuê ngoài khắc phục triệt để các tồn tại, vi phạm và phải phúc tra đảm bảo điều kiện AT-VSLĐ, MT mới cho phép trở lại sản xuất bình thường (đặc biệt chú trọng việc vận hành tời trục, quản lý thông gió, kiểm soát khí mỏ, khoan thăm dò phòng ngừa bục nước, sử dụng các thiết bị điện trong hầm lò).

      Thực hiện đánh giá chi tiết công tác AT-VSLĐ, MT của từng đơn vị thuê ngoài, từng gói thầu, thống nhất định kỳ họp kiểm điểm tiến độ thực hiện gói thầu để yêu cầu đơn vị thuê ngoài khắc phục kịp thời và không để tái diễn các vi phạm về AT-VSLĐ, MT trong quá trình thi công.

      Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc một số nội dung trên.

      Văn bản chi tiết số: 5067/TKV-AT ngày 16/10/2023./.

Thái Bình

Ghi rõ nguồn "Than Thống Nhất - TKV" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành lại thông tin từ website này!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây