Đảng ủy Công ty Than Thống Nhất - TKV thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2024

Thứ hai - 25/03/2024 14:00 473 0
Thực hiện công văn số 244-CV/BTG, ngày 19/3/2024 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy TKV về việc thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2024. Đảng ủy Công ty Than Thống Nhất - TKV đã ban hành công văn số 668-CV/ĐU, ngày 21/3/2024, yêu cầu các chi bộ, các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:
Đảng ủy Công ty Than Thống Nhất - TKV thực hiện công tác  lý luận chính trị năm 2024
Một là: Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết TW Đảng khóa XIII, nghị quyết của Đảng ủy Khối DNTW, Đảng ủy Tập đoàn và của cấp ủy các cấp trong Đảng bộ TKV. Trên cơ sở bám sát chỉ đạo và các kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy Công ty; các chi bộ tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền bằng hình thức phù hợp, kịp thời, đầy đủ; triển khai cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy Tập đoàn và Đảng bộ Công ty năm 2024. Bộ phận giúp việc về công tác tuyên giáo Đảng ủy Công ty chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy TKV và Đảng ủy Công ty.

Hai là: Tiếp tục triển khai Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các chi bộ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của Trung ương, của Tập đoàn và Công ty.

Xây dựng, triển khai kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024 gắn với chủ đề và nhiệm vụ trọng tâm của Công ty. Xác định từ 01 đến 02 nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị để triển khai thực hiện, trong đó cần tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam theo tinh thần Hội nghị BCH TW Đảng khóa XIII; giữ gìn và phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của TKV, xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 28/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối “về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối DNTW” và Nghị quyết số 76-NQ/ĐU, ngày 09/01/2023 của Đảng ủy TKV về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tổ chức đợt thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, người lao động toàn Đảng bộ Công ty thông qua việc đổi mới, sử dụng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế của Công; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử Tập đoàn, trang fanpage “Người Thợ”, “Than Thống Nhất” của Công ty và qua hệ thống tuyên truyền trực quan ehome và website thanthongnhat.vn. Tiếp tục tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, người lao động hưởng ứng Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 2, giai đoạn 2023 - 2025.

Ba là: Tăng cường triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và người lao động của các chi bộ nâng cao và nhận thức sâu sắc hơn nữa nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" và bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tiếp tục triển khai cụ thể hóa Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Bốn là: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư về “tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân”; Quy định số 57-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Ban Bí thư “về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị”.

Chủ động triển khai và thực hiện nghiêm túc công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2024 theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Đảng ủy TKV (có phụ lục kèm theo); bổ sung, cập nhật kiến thức theo quan điểm, nội dung mới của các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng gắn với điều kiện thực tế của Công ty. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị cho đoàn viên, thanh niên, phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong tuyên truyền về giáo dục chính trị, phát động các phong trào thi đua học tập, chia sẻ các bài học lý luận chính trị trên mạng xã hội...

Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc định hướng nội dung tuyên truyền về lý luận chính trị tại các chi bộ, trọng tâm là các nội dung: tiếp tục tuyên truyền về những nội dung cơ bản, của văn kiện Đại hội XIII và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương khóa XIII; mô hình mới, cách làm sáng tạo trong triển khai, học tập, quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết Trung ương, nghị quyết Đại hội đảng bộ Công ty khóa XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; phát hiện, biểu dương những cán bộ, đảng viên gương mẫu; đồng thời phản ánh kết quả và những cố gắng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các đơn vị, nhất là về công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo không khí phấn khởi thi đua chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh Quảng Ninh, của Tập đoàn và Công ty trong năm 2024.

Năm là: Công tác định hướng tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống của Tập đoàn và Công ty.

Các chi bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường công tác định hướng tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống của Tập đoàn và Công ty đến cán bộ, đảng viên, người lao động, đặc biệt là thế hệ trẻ bằng những hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần nâng cao tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc, phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty khóa XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bám sát Kế hoạch số 190-KH/ĐU ngày 22/02/2024 của Đảng ủy Công ty về  tuyên truyền Nghị quyết số 136-NQ/ĐU, ngày 20/12/2023 của BCH Đảng bộ Tập đoàn và kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024; các văn bản định hướng trọng tâm công tác thông tin, tuyên truyền và Bản tin Tuyên giáo được ban hành hằng tháng để triển khai thực hiện hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền tại đơn vị.

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng. Triển khai sâu rộng bằng hình thức phù họp Chương trình bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng - “Đảng ta thật là vĩ đại” khi có các văn bản hướng dẫn cụ thể của Đảng ủy TKV.  /.

Thái Bình

Ghi rõ nguồn "Than Thống Nhất - TKV" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành lại thông tin từ website này!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây