Chỉ thị Tăng cường công tác An toàn - Vệ sinh lao động

Thứ tư - 21/06/2023 14:30 14.737 0
Trong những năm qua, công tác ATVSLĐ của Tập đoàn đã được lãnh đạo Tập đoàn quan tâm, Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết số: 08/NQ-ĐU ngày 25/02/2021 về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác ATVSLĐ giai đoạn 2021 - 2025. Tổng Giám đốc Tập đoàn đã ban hành Chương trình hành động số 48/CTr-TKV ngày 05/4/2021 về việc thực hiện Nghị quyết số: 08/NQ-ĐU ngày 25/02/2021, bên cạnh đó Tổng Giám đốc Tập đoàn đã có Chỉ thị số: 26/CT-TKV ngày 03 tháng 3 năm 2022 về việc tăng cường công tác ATVSLĐ; Thông báo kết luận số: 08/TB-TKV ngày 21/01/2023 của Phó Tổng giám đốc Phan Xuân Thủy tại Hội nghị tổng kết công tác ATVSLĐ năm 2022, phương hướng năm 2023.
Chỉ thị Tăng cường công tác An toàn - Vệ sinh lao động
      Ngay từ những ngày đầu năm 2023, các đơn vị đã triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn trong sản xuất, tập chung kiểm tra, chỉ đạo thực hiện các giải pháp; các ban đã kiểm tra và tham mưu cho lãnh đạo TKV ban hành các văn bản chỉ đạo về tăng cường công tác ATVSLĐ, kết quả cho thấy, Quý I/2023 khối sản xuất than của Tập đoàn không để xảy ra tai nạn nghiêm trọng.

      Tuy nhiên, trong Quý II/2023, từ ngày 26/4 đến ngày 13/6 Tập đoàn đã để xảy ra 05 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tập trung vào lĩnh vực đào lò và khai thác, cụ thể: Vàng Danh (than đá lở khi khấu lò chợ chống giá ZDY); Quang Hanh (than đá tụt lở làm xô dạt vì chống khám đầu lò chợ chống giá khung); Hòn Gai (than, đá trượt từ bờ trụ lò chợ khấu ngang nghiêng), Núi Béo (than đá trên nóc tụt lở khi xén lò); Khe Chàm (than hông tụt lở khi đào lò). Từ những tồn tại trên cho thấy, công tác quản lý kỹ thuật cơ bản, ATVSLĐ đã có nơi, có chỗ chủ quan; việc kiểm tra, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm tại hiện trường sản xuất hiệu quả chưa cao.

      Theo đó, để phòng ngừa và ngăn chặn các nguy cơ có thể gây tai nạn nghiêm trọng, Tổng Giám đốc Tập đoàn yêu cầu người đứng đầu các công ty con, đơn vị trực thuộc thực hiện một số công việc sau:

      Một là: Tiếp tục bám sát Nghị quyết số: 08/NQ-ĐU ngày 25/02/2021 về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác ATVSLĐ giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình hành động số: 48/CTr-TKV ngày 05/4/2021 về việc thực hiện Nghị quyết số: 08/NQ-ĐU ngày 25/02/2021; Thực hiện nghiêm túc Thông báo kết luận số: 08/TB-TKV ngày 21/01/2023 của Phó Tổng Giám đốc Phan Xuân Thủy tại Hội nghị tổng kết công tác ATVSLĐ năm 2022, phương hướng năm 2023 và các văn bản chỉ đạo về tăng cường công tác ATVSLĐ của TKV đã ban hành đảm bảo hiệu quả.

      Hai là: Giám đốc các đơn vị trực tiếp chỉ đạo thực hiện:

      Rà soát lại tất cả các loại hình công nghệ, thiết bị chống giữ; hồ sơ thiết kế kỹ thuật, quy trình, biện pháp thi công để điều chỉnh, bổ sung đảm bảo quy định và phù hợp với điều kiện thực tế. Lưu ý: Đối với các loại hình công nghệ khai thác khấu buồng, ngang nghiêng, chia lớp bằng; chống giữ các vị trí khám đầu, khám chân lò chợ; quy định, quy trình thu hồi than trong giai đoạn lò chợ mới phá hỏa ban đầu…;

      Công tác đào chống lò, sửa chữa các đường lò phải thực hiện nghiêm túc các quy định tại Mục 2 và Mục 5 Chương II QCVN 01:2011/BCT, đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý kỹ thuật cơ bản, quy trình thi công đào lò, xén lò trong các khu vực/vị trí điều kiện địa chất phức tạp, liên kết kém bền vững hoặc vỉa than có chiều dày lớn, mềm yếu dễ tụt lở;

      Trong quá trình sản xuất khi có thay đổi về điều kiện địa chất (phay phá, đứt gãy, uốn nếp, xuất lộ nước…), hoặc phát hiện thấy hiện tượng bất thường sai khác so với thiết kế, biện pháp kỹ thuật thi công ban đầu phải kịp thời cập nhật, kiểm tra, đánh giá nhận diện nguy cơ để bổ sung quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn. Thường xuyên chỉ đạo các phân xưởng thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về kỹ thuật cơ bản và các biện pháp an toàn;

      Lập kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra hệ thống cán bộ làm công tác kỹ thuật đảm bảo cán bộ nắm chắc các quy định của TKV và của Nhà nước để triển khai có hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra chuyên đề, đột xuất đối với các công trường, phân xưởng để kịp thời phát hiện và ngăn chặn nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra đồng thời xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm.

      Công tác thông gió và kiểm soát khí mỏ: Rà soát hệ thống thông gió của toàn mỏ, để cung cấp đủ gió cho các hộ tiêu thụ theo quy định. Lập phương án để phân loại, đánh giá những vỉa, khu vực, gương lò có nguy cơ cao về khí CH4, cháy nội sinh và đưa ra biện pháp xử lý phù hợp; ưu tiên những thiết bị mới, có độ tin cậy cao vào làm việc ở những khu vực có nguy cơ cao; trong phương án rà soát cần lưu ý các điều kiện về: Con người, trang thiết bị, hệ thống cung cấp điện, điều kiện làm việc.

      Ba là: Quý III/2023 là mùa mưa bão với dự báo có diễn biến phức tạp nên các đơn vị phải đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống mưa bão; Trực tiếp Giám đốc/Phó Giám đốc chủ trì, có sự tham gia của các phòng ban chuyên môn, Quản đốc đơn vị để rà soát, khoanh vùng các vị trí có nguy cơ bục bùn, bục nước, chống ngập mỏ (Quang Hanh, Mạo Khê, Dương Huy, Hòn Gai, Thống Nhất, Khe Chàm, Núi Béo…); Chống sạt lở bờ tầng, bãi thải, vỡ đập, hồ chứa (xong trước ngày 30/7/2023). Trên cơ sở rà soát phải lập biện pháp loại trừ nguy cơ bục bùn, bục nước, vỡ đập, sạt lở bờ tầng, phải gắn trách nhiệm của các phòng ban chuyên môn, các phân xưởng, các Phó Giám đốc phụ trách vào kết quả rà soát.

      Bốn là: Công tác huấn luyện, dự báo nguy cơ, kiểm tra giám sát:

      Để người lao động có kiến thức, chủ động nhận biết nguy cơ mất an toàn để phòng tránh tai nạn cho bản thân và đồng đội, yêu cầu các đơn vị thực hiện:

      - Công tác huấn luyện: Thực hiện nghiêm túc Nghị định số: 44/2016/NĐ- CP ngày 15/5/2016, phải tăng cường cán bộ có trình độ chuyên môn cao như trưởng các Phòng KCM, CV, AT, ĐK, Quản đốc các phân xưởng để thực hiện công tác huấn luyện, nội dung huấn luyện phải xác thực. Sau khi huấn luyện, huấn luyện lại cho công nhân mới, học sinh thực tập phải dẫn đi hiện trường của đơn vị và phổ biến những nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra khi làm việc để mọi người biết.

      - Dự báo nguy cơ: Xây dựng dự báo nguy cơ mất an toàn (xây dựng từ cấp tổ đội đến cấp phân xưởng, cấp công ty) cụ thể, sát hợp với điều kiện thực tế hiện trường cho từng công việc trong từng tháng/quý và có biện pháp phòng ngừa hiệu quả, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động.

      - Công tác kiểm tra: Phải nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát. Thực hiện nghiêm túc quy định về công tác kiểm tra số: 30/TTĐHSX-AT ngày 15/01/2019 của Tổng Giám đốc Tập đoàn. Giám đốc phải chỉ đạo các Phó Giám đốc, Trưởng các Phòng KCM, CV, AT, ĐK tăng cường kiểm tra, kiểm tra đột xuất Ca 2, Ca 3 để kịp thời chấn chỉnh, xử lý các vi phạm nhằm loại trừ các nguy cơ mất an toàn.

      Về công tác tổ chức thực hiện:

      - Người đứng đầu, Giám đốc các đơn vị phải nghiêm túc thực hiện chỉ thị này đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, đặc biệt phải phổ biến đến từng cán bộ công nhân trong đơn vị biết để thực hiện; lưu ý công tác ATVSLĐ là tiêu trí đánh giá chất lượng cán bộ hằng năm. Nếu đơn vị nào để xảy ra tai nạn nghiêm trọng thì người đứng đầu, Giám đốc đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và Hội đồng thành viên tập đoàn.

      - Giao cho các Ban chuyên môn của Tập đoàn tổ chức kiểm tra theo kế hoạch và tăng cường công tác kiểm tra đột xuất để xử lý những tổ chức, cá nhân vi phạm công tác ATVSLĐ.

      Văn bản chi tiết số: 128/CT-TKV ngày 19/6/2023./.

Thái Bình

Ghi rõ nguồn "Than Thống Nhất - TKV" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành lại thông tin từ website này!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây