Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ

Thứ bảy - 19/10/2019 15:30 427 0
Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành TƯ khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” gắn với thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban chấp hành TƯ khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị”, Đảng bộ Than Quảng Ninh (TQN) đã phối hợp với Đảng bộ Tập đoàn quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Đảng ủy Than Quảng Ninh về thực hiện Nghị quyết số 26 gắn với thực hiện Nghị quyết số 18 của Trung ương
Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Đảng ủy Than Quảng Ninh về thực hiện Nghị quyết số 26 gắn với thực hiện Nghị quyết số 18 của Trung ương

      Đồng chí Vũ Anh Tuấn - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, Bí thư Đảng ủy TQN cho biết: “Đảng bộ TQN đã phối hợp với Đảng bộ Tập đoàn lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 26 gắn với thực hiện Nghị quyết số 18 của Trung ương, gắn với thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Tỉnh ủy Quảng Ninh về công tác cán bộ, tái cơ cấu các đơn vị và Tập đoàn giai đoạn 2017 - 2020. Việc thực hiện các Nghị quyết đã bám sát các nội dung, yêu cầu, đồng thời có sự sáng tạo, đổi mới…, qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ, cũng như thực hiện công tác tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch SXKD hàng năm, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị vững mạnh, vì mục tiêu chung xây dựng TKV phát triển bền vững”.

      Là Đảng bộ đặc thù trong doanh nghiệp, không có chuyên môn và công đoàn cùng cấp, Đảng bộ TQN có 41 chi, đảng bộ cơ sở với 18.500 đảng viên, là đảng bộ tương đương cấp huyện trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Ninh. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đảng bộ TQN có quy chế phối hợp với Đảng ủy Tập đoàn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, kế hoạch SXKD, công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo các đoàn thể… Việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Trung ương đã được Đảng ủy TQN phối hợp với Đảng ủy Tập đoàn quán triệt, triển khai học tập cho cán bộ chủ chốt, tổ chức học tập, quán triệt tại 100% cơ sở cho toàn thể đảng viên; chỉ đạo các cấp ủy xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; ban hành các văn bản cụ thể hóa Nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

      Thực hiện Nghị quyết số 26 gắn với thực hiện Nghị quyết số 18 của Trung ương, gắn với thực hiện đề án tái cơ cấu TKV, Đảng bộ TQN đã phối hợp chặt chẽ với Đảng bộ Tập đoàn thực hiện một cách đồng bộ giữa quy hoạch cấp ủy với quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp; lấy quy hoạch cấp ủy làm cơ sở cho quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý, lãnh đạo các đoàn thể trong doanh nghiệp; các cơ sở thực hiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo chỉ đạo của Tập đoàn và Đảng ủy TQN. Phối hợp trong công tác bồi dưỡng, luân chuyển, đánh giá, sử dụng cán bộ; minh bạch và mở rộng dân chủ, từng bước chuẩn hóa các tiêu chí để xem xét sử dụng cán bộ; tạo môi trường thuận lợi cho cán bộ phát huy được sở trường, năng lực, tính sáng tạo và đột phá trong quản lý, điều hành. Nhờ đó, Đảng bộ TQN và Đảng bộ Tập đoàn lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 26-NQ/TW gắn với Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương, gắn với Nghị quyết số 19-NQ/TU của Tỉnh ủy và Quyết định số 2006/QĐ-TTg của Chính phủ về tái cơ cấu TKV.

      Mặc dù bất cập về mô hình tổ chức, song Đảng bộ TQN đã phối hợp với Đảng bộ Tập đoàn làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ, nhất là thực hiện tái cơ cấu, tinh gọn bộ máy, tinh giản lao động. Trong công tác cán bộ đã có sự sáng tạo, đổi mới mang lại hiệu quả như quy hoạch, đào tạo đối tượng là Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở; tổ chức cập nhật kiến thức cho cán bộ đảng hàng năm. Tập đoàn đã ban hành “Quy chế quản lý cán bộ trong Tập đoàn”; Đảng bộ TQN ban hành “Quy chế quản lý tổ chức và cán bộ trong Đảng bộ TQN”, xây dựng bộ tiêu chí để tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ diện Tập đoàn quản lý và phân cấp đối với các đơn vị trực thuộc. Đến nay, 100% Bí thư chi bộ có trình độ Trung cấp lý luận chính trị, 100% Bí thư Đảng ủy cơ sở có trình độ Cao cấp lý luận chính trị, có Đảng bộ 100% ủy viên BCH có trình độ Cao cấp lý luận chính trị như Đảng bộ Công ty CP Than Vàng Danh; thực hiện nhất thể hóa Bí thư Đảng ủy đồng thời là Giám đốc và thực hiện được nhất thể hóa 100% Bí thư Chi bộ đồng thời là Quản đốc/Trưởng phòng… Tập đoàn xây dựng tiêu chí và tổ chức đánh giá Tổng Giám đốc/Giám đốc đơn vị thành viên hàng năm. Đồng thời, Đảng ủy, HĐTV Tập đoàn phối hợp với Đảng ủy TQN chỉ đạo tổ chức thi tuyển giám đốc các đơn vị thành viên, từ năm 2010 đến nay có 13 Giám đốc và 01 Trưởng ban của Tập đoàn được bổ nhiệm thông qua hình thức thi tuyển, đa số cán bộ đã phát huy tốt, nhiều đồng chí phát triển đảm nhiệm chức vụ cao hơn…, công tác cán bộ, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Tập đoàn đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kế hoạch SXKD, đảm bảo việc làm, đời sống của gần 10 vạn thợ mỏ…

      Cùng với đó, thực hiện hiệu quả tái cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức sản xuất, tinh gọn bộ máy, tinh giản lao động được thực hiện đồng bộ từ cơ sở đến Tập đoàn, từ cơ quan chuyên môn đến tổ chức Đảng, đoàn thể, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy, của cơ quan tham mưu điều hành. Từ 2016 đến nay, các đơn vị thuộc Đảng ủy TQN đã giảm 27 phòng ban, phân xưởng, giảm 7.621 lao động (toàn Tập đoàn giảm 12.308 lao động) cùng với đẩy mạnh đầu tư cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa, tăng cường quản trị doanh nghiệp, phân cấp quản lý đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát… Do đó, số lượng người giảm nhưng năng suất lao động tăng, hiệu quả SXKD của Tập đoàn và các đơn vị ngày một tăng, năm 2018 TKV nộp ngân sách là 16.000 tỷ đồng, tăng 23% so với 2015; lợi nhuận 4.000 tỷ đồng, gấp 4 lần; thu nhập bình quân 10,8 triệu đồng/người-tháng, tăng 24% so với 2015; làm tốt công tác môi trường, an sinh xã hội trên địa bàn…

      Vừa qua, làm việc với Đảng bộ TQN về thực hiện Nghị quyết số 26 gắn với thực hiện Nghị quyết số 18 của Trung ương, đồng chí Bùi Trường Giang - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã ghi nhận, biểu dương Đảng bộ TQN đã quán triệt, học tập nghiêm túc, và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hệ thống, đồng bộ, đổi mới, sáng tạo, đạt hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW gắn với Nghị quyết số 18-NQ/TW khóa XII của Đảng. Đồng thời, đánh giá cao Đảng bộ TQN đã phối hợp hiệu quả với Đảng bộ Tập đoàn trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, bám sát các nội dung, yêu cầu của Nghị quyết, thực hiện công khai, dân chủ trong việc phân cấp quản lý, quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ, trong thực hiện tái cơ cấu…

      Theo đồng chí Vũ Anh Tuấn - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, Bí thư Đảng ủy TQN, trong thời gian tới, Đảng bộ TQN tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thực hiện tốt công tác cán bộ, phát huy dân chủ cơ sở, giám sát phản biện của các tổ chức đoàn thể quần chúng về công tác cán bộ; nâng cao chất lượng chi bộ, chất lượng cán bộ, đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

NQ (ST)

Nguồn tin: vinacomin.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây